Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Voorbeelden

Sociale Voorzieningen

Met openspending.nl is het mogelijk een vergelijking te maken tussen de realisaties van stadsdelen op verschillende hoofdfuncties, bijvoorbeeld op het gebied van sociale voorzieningen. Door bij Amsterdam Gem. Stadsdeel, realisaties 2012 te kiezen zie je dat in 2012 de stadsdelen gemiddeld 26.1 miljoen euro hebben uitgegeven. Je kunt nu in het scherm ‘sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening‘ aanklikken en dan zie je wat daaronder valt.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 14.12.35

De bedragen worden weergegeven in euro’s, maar met openspending.nl is het ook mogelijk deze bedragen te corrigeren naar oppervlakte, huishoudens en inwoners. Doen we dat laatste dan blijkt dat er gemiddeld per stadsdeel, per inwoner een bedrag van €233,79 wordt uitgegeven aan sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.

Nu is het mogelijk om te analyseren in hoeverre stadsdelen (afzonderlijk) van dit gemiddelde afwijken. Kijk bijvoorbeeld naar de uitgaven van het stadsdeel Centrum aan sociale voorzieningen. Hier zou je verwachten dat er minder wordt besteed dan het gemiddelde van alle stadsdelen, omdat het gemiddelde inkomen van de bewoners relatief hoog ligt. De bestedingen op het gebied van sociale voorzieningen vallen in Stadsdeel Centrum inderdaad lager uit, dan het gemiddelde van de stadsdelen. Met een bedrag van €176,55 liggen de realisaties aan sociale voorzieningen in Stadsdeel Centrum per inwoner een stuk lager.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 14.14.41

Een derde mogelijkheid is om de realisaties per stadsdeel onderling te vergelijken. Hoe zit het bijvoorbeeld met de uitgaven aan sociale voorzieningen (per inwoner) van Amsterdam Centrum ten opzichte van Amsterdam Noord? De uitgaven van Stadsdeel Noord blijken, zoals verwacht, hoger dan de uitgaven van Stadsdeel Centrum. Waar Centrum €176,55 uitgeeft per inwoner, geeft Noord €228,52 uit. Hier is ook uit op te maken dat Stadsdeel Noord minder uitgeeft aan sociale voorzieningen, dan het gemiddelde van de stadsdelen (€233,79).

Schermafbeelding 2014-02-25 om 14.17.34

Parkeerbaten

Met openspending.nl kan niet alleen worden gekeken naar de begroting en realisaties van de gemeente, maar ook naar de lasten en baten. Als we willen zien wat de opbrengst is van parkeren in Amsterdam, dan zien we grote verschillen tussen de verschillende stadsdelen. Gemiddeld wordt per stadsdeel zo’n 23.8 miljoen euro verdiend aan parkeren. Wederom kijken we naar de realisaties van 2012 en veranderen we de knop ‘lasten’ in ‘baten’. We zien dat onder de hoofdfunctie Verkeer, Vervoer en Waterstaat, parkeren in euro’s in 2012 totaal 115.2 miljoen heeft opgeleverd.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 14.29.31

Dit bedrag kan worden gecorrigeerd naar oppervlakte van de stadsdelen. Hiermee wordt zichtbaar hoeveel parkeeropbrengsten er zijn per vierkante kilometer. Per vierkante kilometer verdient een stadsdeel gemiddeld ruim €55.000 aan parkeren.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 14.31.16

Nu kan worden gekeken naar verschillen tussen parkeerbaten van stadsdelen. Om deze verschillen toonbaar te maken, wordt er gekozen voor een stadsdeel met relatief hoge parkeerinkomsten, Centrum, en een stadsdeel met relatief lage parkeerinkomsten, Noord. We zien dat de parkeerbaten in Amsterdam Centrum in 2012 45,1 miljoen zijn en in Amsterdam Noord zijn de parkeeropbrengsten in 2012 2,8 miljoen. Corrigeren we dat op oppervlakte dan zien we dat per vierkante kilometer in stadsdeel Centrum de baten €45.522 zijn en in stadsdeel Noord zijn de parkeeropbrengsten per vierkante kilometer €3.661,16. In Amsterdam Noord is parkeren grotendeels gratis en deels wordt gebruik gemaakt van de parkeerschijf. In Amsterdam Centrum daarentegen kost parkeren zo’n 5 euro per uur.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 14.32.45

Krimpende Overheid

Met openspending.nl is het ook mogelijk om begrotingen door de jaren heen te vergelijken. Een trend die bijvoorbeeld kan worden onderzocht is de krimpende overheid. Met openspending.nl valt te zien of deze tendens ook is af te lezen uit de totaalbegrotingen van de Amsterdamse stadsdelen. Zijn de begrotingen van de stadsdelen kleiner geworden? En hoe zit het met de uitgaven?

Neem bijvoorbeeld de begroting van 2012 en 2013. In stadsdeel Oost is de begroting in 2013 kleiner dan de begroting in 2012. De begroting daalde met 21 miljoen van 244 miljoen euro in 2012 naar 223 miljoen in 2013.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 15.19.01

Zou dit kunnen worden geduid vanuit de krimpende overheid? Voor Stadsdeel Zuid geldt dat in ieder geval niet. De begroting van dit stadsdeel groeide namelijk van 283 miljoen in 2012 naar 295 miljoen euro in 2013 (een verschil van 12 miljoen euro).

Schermafbeelding 2014-02-25 om 15.22.38

Extra Reservering

In openspending.nl zijn de begrotingen en realisaties gecategoriseerd in het totaal van de begroting enerzijds en de verschillende hoofdfuncties en functies anderzijds. Als we kijken naar de hoofdfunctie, dan valt te zien wat de posten zijn binnen dit beleidsveld. Dit zorgt ervoor dat begrotingen en realisaties tot transactie niveau geanalyseerd kunnen worden.

Zo zien we dat Amsterdam Oost in 2012 minder uitgeeft dan het jaar ervoor. Als we de begroting erbij nemen om te zien of dit daadwerkelijk gepland was, dan valt op dat Amsterdam Oost 32 miljoen euro meer heeft uitgegeven dan gepland.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 15.45.11

We kunnen nu de bedragen ‘aflopend’ weergeven. Op de hoofdfuncties Verkeer, Vervoer en Waterstaat, Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Sociale Voorzieningen En Maatschappelijke Dienstverlening wordt minder uitgegeven dan begroot. Op de hoofdfuncties Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen en Cultuur en Recreatie wordt de begroting fors overschreden.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 15.48.54

Het stadsdeel Oost liep financiële risico’s met de garantstelling op de hypotheek van MuzyQ, waardoor het in 2011 onder toezicht werd geplaatst van het stadsbestuur (dit toezicht werd in 2012 opgeheven). Stadsdeel Oost werd eigenaar van het pand van MuzyQ, waardoor het een verlies leed van 13,5 miljoen euro. Het stadsdeel reserveerde uiteindelijk een bedrag om de kosten van het project op te vangen. Als we naar de hoofdfunctie ‘Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen’ kijken, zien we onder ‘Algemene Baten en Lasten‘ dat er een extra reservering is gedaan van 17 miljoen euro.

Schermafbeelding 2014-02-25 om 15.50.32