Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Saldo van kostenplaatsen

Kostensoort Kostensoort EUR
Totaal €107.293.917,10
Stelpost nog te verdelen kosten -€1.945.467,00
salarissen en sociale lasten €198.326.626,07
Bruto salarissen €35.918.712,00
Overwerkvergoeding €215.000,00
Sociale lasten €6.472.000,00
Premies pensioenfonds B&W €76.106,50
Uitkering vakantiegeld €1.709.000,00
Uitkering eindejaarsuitk. €1.259.000,00
Uitkering levensloopbijdrage €204.000,00
Werkgeversbijdrage ziektekosten. €55.000,00
Woon-werkverkeer €2.410.001,05
Ziektekosten 1% regeling -€0,78
Toelagen structureel €2.802.416,23
Toelagen incidenteel €68.400,00
Overige toelagen/ vergoedingen €79.000,00
In-/verkoop verlofuren €98.000,00
Persoonsgebonden budget €153.000,00
Bijdrage WAO eigen risicodragerschap €100.000,25
Bovenwettelijke regelingen -€119.960,00
Taakstelling formatie -€2.001.222,07
Lasten voormalig personeel €871.118,51
Rentelasten €573.000,00
Personeel van derden €6.000.979,55
Inhuur ivm vacatures €2.622.900,00
Inhuur piekwerkzaamheden €666.609,59
Incidentele werkzaamheden €1.800,00
Inhuur projectwerkzaamheden €2.686.073,03
Inhuur vervanging wegens ziekte €395.120,64
Inhuur specialisten €45.055,08
Inhuur buiten de formatie €581.405,00
Energie €1.297.147,00
Elektriciteit €121.600,00
(Aard)gas €81.600,00
Stadsverwarming €127.500,00
Brandstoffen €345.000,00
Diesel ongekleurd €716.000,00
Benzine euro 95 ongelood €19.000,00
Groengas €48.000,00
Aankopen gronden €1.806.766,00
Duurzame zaken €73.312.674,00
A/v automatiseringsmiddelen €300.000,00
a/v hardware €9.000,00
a/v software €68.000,00
a/v communicatie middelen €6.448,00
A/v ov. Machines en installaties €49.600,00
A/v Inventaris €35.700,00
Vervoermiddelen -€4.999,74
Belastingen en heffingen €62.000,00
OZB €25.300,00
Zuivering oppervlaktewater €303.530,00
Catering en horeca €308.500,00
Inkopen catering en horeca €140.500,00
Servies, glas en bestek €30.300,00
Linnengoed €12.500,00
Dranken en versnaperingen -€93.000,00
Restauratieve voorzieningen -€348.270,86
Huur rest. Automaten -€112.500,00
Maaltijden overwerk, 24-diensten etc €25.000,00
Wervingskosten €4.963,00
Personeelsadvertenties €43.946,00
Assesment onderzoek €2.750,00
Vorming en opleiding €5.494.853,54
Verplichte scholing/studieopdracht (ook €162.000,00
Cursussen en congressen €1.500,00
Individueel loopbaanbudget €2.000,00
Dienst- en werkkleding €204.850,00
Reiniging dienst/werkkleding €2.000,00
Contributies en bijdragen €2.020.900,00
Overige personeelskosten via PSA €227.739,14
Arbo kosten €359.683,00
Bedrijfsmaatschappelijk werk €77.468,59
Kosten personeelsblad €10.000,00
Incidentele vergoedingen €107.000,00
OR-kosten €103.300,66
O. jubilea en afsch. €12.351,00
Bedrijfshulpverlening middelen €95.390,00
IZA bedrijfszorgpakket €252.472,00
Struct verg (rijw./telef/onk.verg.) via €200,01
Kst salarisverwerking €200.000,00
Afdelingsfestiviteiten/vieringen €47.704,74
Pers. gerelateerde kosten vlg norm €1.001.844,76
Onderhoudskosten €35.500,00
Klein gereedschap e.d. €50.000,00
Verbruiksmateriaal voor overig onderhoud €31.000,00
Onderhoud gronden en terreinen €70.000,00
Onderhoud beplanting terreinen €4.000,00
Onderhoud (bedrijfs)gebouwen €183.300,00
Onh.gr/weg/waterb.w. €15.000,00
Onderhoud vervoermiddelen €1.850.100,00
Gereedschappen €76.000,00
Onderh.machines/apparatuur/instal. €300.800,00
Onderh.Mach.-app.-install.planmatig €167.800,00
Onderhoud software €1.708.810,00
Licentiekosten €2.020.952,00
Onderhoud applicaties €176.558,35
Plotkosten €1.000,00
Automatisering SLA kosten €26.000,00
Ondh meubilair/inven €5.000,00
Onderhoud hardware €2.765.000,00
Onderhoud netwerk €147.754,00
Onderhoud communicatie midd. €380.000,00
Uitbesteed onderhoud ICT €30.000,00
Schoonmaak planmatig (contract) €496.260,00
Schoonmaak niet planmatig -€57.600,00
Overige schoonmaak €72.300,00
Servicekosten €6.350,00
Water €35.600,00
Beveiliging en bewakingskosten €35.938,00
Beveiliging alarmopvolging €8.630,00
Huur gebouwen €977.000,00
Overige huisvestingskosten -€32.855,84
Verhuiskosten €36.900,00
Onderhoud beplanting €12.000,00
Overige verfraaing kantoorruimte -€26.300,00
Huur/ lease €137.800,00
leasekosten auto's €528.582,00
huurkosten auto's €13.000,00
Huur gereedschappen en machines -€49.000,00
Telefoonkosten €377.000,00
Internet €159.000,00
Openbare bundels €437.000,00
Overige communicatiekosten €1.291.066,23
Voorlichting, PR €147.774,15
Foto-,advertentiekosten €500,00
Kosten aanschaf Statistiekbestanden €11.000,00
Overige publiciteits kosten €19.091,00
Kantoorbenodigdheden €139.610,00
Fotokopieën €14.200,00
Boeken & tijdschriften €11.000,00
Bureaubehoeften, comp.sup. -€14.454,00
Druk- en bindwerk €164.620,79
Abonnementen €373.835,93
Portikosten €730.000,00
Drukwerk -€17.000,00
Bijeenkomstkosten €100.000,00
Vergaderkosten €15.743,39
Presentiegelden €4.000,00
Reis-en verblijfkosten dienstreizen binn €57.965,48
Tolk- en vertaalkosten €16.918,00
Huur vergaderruimte €1.835,00
Reis-en verblijfkosten buitenland €2.753,00
Representatie €73.267,93
Verzekeringspremies -€897.854,80
Schadeclaims derden €5.000,00
Accountantskosten €30.000,00
Accountantsko vervallen zie 434365004 €70.000,00
Onderzoeks- en advieskosten €976.738,30
Coachen eigen personeel €13.000,00
Expertise door derden (second opinie) €434.000,00
Uitbestede werkzaamheden €160.000,00
Juridische- en incassokosten €248.393,00
Proceskosten €120.000,00
Belastingen en heffingen €103.800,00
OZB -€143.000,00
Rioolrechten -€105.000,00
Motorrijtuigenbelasting €118.500,00
Kosten afvalverwijdering €13.000,00
Schade auto's €56.000,00
Kosten geldverkeer €12.000,00
Kosten geldvervoer €19.670,00
gebruiksmaterialen €10.000,00
Huur licht en geluid €41.500,00
Bloemen €3.500,00
Stemmen €20.000,00
Afvalverwerking Asbest €12.000,00
Afvalverwerking Rioolslib €21.000,00
Afvalverwerking overig -€38.000,00
Beoordeling Businessplannen BZ €200.000,00
Afvalverzameling en transport €84.000,00
Overige kosten €9.374.119,94
Activiteiten €179.580,99
Overige exploitatiekosten €28.368.613,95
Kosten kadaster €20.000,00
Veterinaire deskundigheid €154.755,42
Kosten vrijwilligers €35.000,00
Buitengewone afw.verschillen €345.704,01
incidentele kosten €2.531.918,46
Taakstelling materiele kosten -€1.937.301,54
Overdrachten aan het Rijk €80.000,00
Sociale uitkeringen in geld €50.000,00
Subsidies overheden en aanverwanten €40.356,00
InvBijdr+ovKap.overdr.overh.instel(ex R) €30.000,00
Afschrijvingen €8.806.894,22
Stelpost Kapitaallasten Rendabel -€29.324,00
Afschrijving Bedrijfsgebouwen €653.111,00
Afschrijving Vervoermiddelen €2.081.900,00
Afschrijving mach.app. Installaties €77.000,00
Afschrijving ICT hardware/software €925.421,00
Afschrijving overige vaste activa €915.040,17
Rente Gronden en terreinen €69.000,00
Rente Bedrijfsgebouwen €1.596.170,00
Rente Vervoermiddelen €286.920,00
Rente mach.app. Installaties €11.000,00
Rente ICT hardware/software €99.600,00
Rente overige vaste activa €359.850,00
Rentelasten Lang €14.402,45
Verrekeningen binnen eigen dienst (D) €14.986.844,03
Verrekeningen binnen eigen dienst (Cr) -€38.816.817,28
Verrekening saldo resultaat afd. kpl €2.925.897,97
Verrekeningen alle diensten Salarissen/u -€89.098.025,52
Verrekeningen alle diensten Salarissen/u €76.059,88
Verrekeningen binnen eigen Ov. goederen& -€5.249.070,00
Prod.decl.uren eigen personeel -€80.750.095,24
Prod decl uren eigen pers. Interdienst. -€1.374.856,00
Verrekening met ander dienst Servicekost €81.300,00
Verrekening met ander dienst Huren €1.654.510,00
Doorbelasting Dienstoverhead(P&O,C&O,Dir -€88.978,32
Doorbelasting FAZA 2 -€1.978.278,76
Doorbelasting Afdelingsoverhead -€24.327.698,48
Doorbelasting VGB KPL5021* -€1.504.675,09
Doorbelasting VGE KPL5022* -€10.438.803,54
Doorbelasting SW Overhead staf naar 996 €0,00
Doorbelast. Faza (fac.teams ca.)naar 996 €0,00
Doorbel. Faza expl. locaties naar 996 €0,00
Doorbelasting SW Overhead Staf van 996 -€728.714,60
Doorbelasting SWFaza (fac.teams) van 996 -€307.259,04
Doorbelasting Faza expl.locaties van 996 -€3.744,84
Doorbelasting Bestuurs- en Concerndienst -€894.740,58
Kostenverdeling VTH kpl -€0,00
Kostenverdeling VTH producten -€1,07
Kostenverdeling UVO -€3.972.559,88
Kostenverdeling WI -€28.027.780,00
Kostenverdeling PBZ -€7.976.857,19
Kostenverdeling GGGD -€15.307.854,51
Doorb. Bestuurszaken -€260.543,32
Doorbelasting Dienst Ondersteuning ABU -€0,00
Doorbelasting Dienst Ondersteuning PSA €0,00
Doorbelasting DO SCI -€0,00
Doorbelasting DO FD -€0,00
Doorbelasting Dienst Ondersteuning COMM €0,00
Doorbelasting DO Concerninkoop €0,00
Doorbelasting DO Facilitair bedrijf €0,00
Doorbelasting IB Onderzoek €0,00
Doorbelasting IB PMB €0,00
Doorbelasting IB JZ -€0,00
Doorbelasting IB Staf €0,00
Kostenverdeling REO €0,00
Kostenverdeling LR €1.742.925,54
Kostenverdeling POS €2.000,00
Kostenverdeling MM €0,00
Kostenverdeling MO -€11.829.345,15
Kostenverdeling OOV -€4.903.006,44
Kostenverdeling Wijken -€5.064.396,95
Kostenverdeling Cultuur -€1.197.815,94
Kostenverdeling DRA -€2.609.071,05

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Saldo van kostenplaatsen

Begroting 2016 2016 (Lasten): Kostensoort : Saldo van kostenplaatsen

Stelpost nog te verdelen kosten

salarissen en sociale lasten

Bruto salarissen

Overwerkvergoeding

Sociale lasten

Premies pensioenfonds B&W

Uitkering vakantiegeld

Uitkering eindejaarsuitk.

Uitkering levensloopbijdrage

Werkgeversbijdrage ziektekosten.

Woon-werkverkeer

Ziektekosten 1% regeling

Toelagen structureel

Toelagen incidenteel

Overige toelagen/ vergoedingen

In-/verkoop verlofuren

Persoonsgebonden budget

Bijdrage WAO eigen risicodragerschap

Bovenwettelijke regelingen

Taakstelling formatie

Lasten voormalig personeel

Rentelasten

Personeel van derden

Inhuur ivm vacatures

Inhuur piekwerkzaamheden

Incidentele werkzaamheden

Inhuur projectwerkzaamheden

Inhuur vervanging wegens ziekte

Inhuur specialisten

Inhuur buiten de formatie

Energie

Elektriciteit

(Aard)gas

Stadsverwarming

Brandstoffen

Diesel ongekleurd

Benzine euro 95 ongelood

Groengas

Aankopen gronden

Duurzame zaken

A/v automatiseringsmiddelen

a/v hardware

a/v software

a/v communicatie middelen

A/v ov. Machines en installaties

A/v Inventaris

Vervoermiddelen

Belastingen en heffingen

OZB

Zuivering oppervlaktewater

Catering en horeca

Inkopen catering en horeca

Servies, glas en bestek

Linnengoed

Dranken en versnaperingen

Restauratieve voorzieningen

Huur rest. Automaten

Maaltijden overwerk, 24-diensten etc

Wervingskosten

Personeelsadvertenties

Assesment onderzoek

Vorming en opleiding

Verplichte scholing/studieopdracht (ook

Cursussen en congressen

Individueel loopbaanbudget

Dienst- en werkkleding

Reiniging dienst/werkkleding

Contributies en bijdragen

Overige personeelskosten via PSA

Arbo kosten

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Kosten personeelsblad

Incidentele vergoedingen

OR-kosten

O. jubilea en afsch.

Bedrijfshulpverlening middelen

IZA bedrijfszorgpakket

Struct verg (rijw./telef/onk.verg.) via

Kst salarisverwerking

Afdelingsfestiviteiten/vieringen

Pers. gerelateerde kosten vlg norm

Onderhoudskosten

Klein gereedschap e.d.

Verbruiksmateriaal voor overig onderhoud

Onderhoud gronden en terreinen

Onderhoud beplanting terreinen

Onderhoud (bedrijfs)gebouwen

Onh.gr/weg/waterb.w.

Onderhoud vervoermiddelen

Gereedschappen

Onderh.machines/apparatuur/instal.

Onderh.Mach.-app.-install.planmatig

Onderhoud software

Licentiekosten

Onderhoud applicaties

Plotkosten

Automatisering SLA kosten

Ondh meubilair/inven

Onderhoud hardware

Onderhoud netwerk

Onderhoud communicatie midd.

Uitbesteed onderhoud ICT

Schoonmaak planmatig (contract)

Schoonmaak niet planmatig

Overige schoonmaak

Servicekosten

Water

Beveiliging en bewakingskosten

Beveiliging alarmopvolging

Huur gebouwen

Overige huisvestingskosten

Verhuiskosten

Onderhoud beplanting

Overige verfraaing kantoorruimte

Huur/ lease

leasekosten auto's

huurkosten auto's

Huur gereedschappen en machines

Telefoonkosten

Internet

Openbare bundels

Overige communicatiekosten

Voorlichting, PR

Foto-,advertentiekosten

Kosten aanschaf Statistiekbestanden

Overige publiciteits kosten

Kantoorbenodigdheden

Fotokopieën

Boeken & tijdschriften

Bureaubehoeften, comp.sup.

Druk- en bindwerk

Abonnementen

Portikosten

Drukwerk

Bijeenkomstkosten

Vergaderkosten

Presentiegelden

Reis-en verblijfkosten dienstreizen binn

Tolk- en vertaalkosten

Huur vergaderruimte

Reis-en verblijfkosten buitenland

Representatie

Verzekeringspremies

Schadeclaims derden

Accountantskosten

Accountantsko vervallen zie 434365004

Onderzoeks- en advieskosten

Coachen eigen personeel

Expertise door derden (second opinie)

Uitbestede werkzaamheden

Juridische- en incassokosten

Proceskosten

Belastingen en heffingen

OZB

Rioolrechten

Motorrijtuigenbelasting

Kosten afvalverwijdering

Schade auto's

Kosten geldverkeer

Kosten geldvervoer

gebruiksmaterialen

Huur licht en geluid

Bloemen

Stemmen

Afvalverwerking Asbest

Afvalverwerking Rioolslib

Afvalverwerking overig

Beoordeling Businessplannen BZ

Afvalverzameling en transport

Overige kosten

Activiteiten

Overige exploitatiekosten

Kosten kadaster

Veterinaire deskundigheid

Kosten vrijwilligers

Buitengewone afw.verschillen

incidentele kosten

Taakstelling materiele kosten

Overdrachten aan het Rijk

Sociale uitkeringen in geld

Subsidies overheden en aanverwanten

InvBijdr+ovKap.overdr.overh.instel(ex R)

Afschrijvingen

Stelpost Kapitaallasten Rendabel

Afschrijving Bedrijfsgebouwen

Afschrijving Vervoermiddelen

Afschrijving mach.app. Installaties

Afschrijving ICT hardware/software

Afschrijving overige vaste activa

Rente Gronden en terreinen

Rente Bedrijfsgebouwen

Rente Vervoermiddelen

Rente mach.app. Installaties

Rente ICT hardware/software

Rente overige vaste activa

Rentelasten Lang

Verrekeningen binnen eigen dienst (D)

Verrekeningen binnen eigen dienst (Cr)

Verrekening saldo resultaat afd. kpl

Verrekeningen alle diensten Salarissen/u

Verrekeningen alle diensten Salarissen/u

Verrekeningen binnen eigen Ov. goederen&

Prod.decl.uren eigen personeel

Prod decl uren eigen pers. Interdienst.

Verrekening met ander dienst Servicekost

Verrekening met ander dienst Huren

Doorbelasting Dienstoverhead(P&O,C&O,Dir

Doorbelasting FAZA 2

Doorbelasting Afdelingsoverhead

Doorbelasting VGB KPL5021*

Doorbelasting VGE KPL5022*

Doorbelasting SW Overhead staf naar 996

Doorbelast. Faza (fac.teams ca.)naar 996

Doorbel. Faza expl. locaties naar 996

Doorbelasting SW Overhead Staf van 996

Doorbelasting SWFaza (fac.teams) van 996

Doorbelasting Faza expl.locaties van 996

Doorbelasting Bestuurs- en Concerndienst

Kostenverdeling VTH kpl

Kostenverdeling VTH producten

Kostenverdeling UVO

Kostenverdeling WI

Kostenverdeling PBZ

Kostenverdeling GGGD

Doorb. Bestuurszaken

Doorbelasting Dienst Ondersteuning ABU

Doorbelasting Dienst Ondersteuning PSA

Doorbelasting DO SCI

Doorbelasting DO FD

Doorbelasting Dienst Ondersteuning COMM

Doorbelasting DO Concerninkoop

Doorbelasting DO Facilitair bedrijf

Doorbelasting IB Onderzoek

Doorbelasting IB PMB

Doorbelasting IB JZ

Doorbelasting IB Staf

Kostenverdeling REO

Kostenverdeling LR

Kostenverdeling POS

Kostenverdeling MM

Kostenverdeling MO

Kostenverdeling OOV

Kostenverdeling Wijken

Kostenverdeling Cultuur

Kostenverdeling DRA

Totaal

€107.293.917,10