Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Taakveld Taakveld Bedrag
Totaal €1.249.976.352,91
Bestuur €9.793.488,64
Burgerzaken €9.350.778,19
Overhead €5.195.229,12
Treasury -€30.536.000,00
OZB woningen €4.389.686,08
OZB-niet woningen €1.000.000,00
Parkeerbelasting €7.582.803,32
Belastingen overig €436.167,00
Overige baten en lasten €23.126.363,41
Crisisbeheering en Brandw €26.593.065,62
Openbare orde en veilighe €21.486.416,09
Verkeer en vervoer €44.161.288,65
Parkeren €12.368.744,34
Openbaar vervoer €36.022.000,00
Economische ontwikkeling €12.995.644,91
Fysieke bedrijfsinfrastru -€6.131.756,00
Economische promotie €2.684.121,07
Onderwijshuisvesting €51.837.573,48
Onderwijsbeleid en leerli €44.700.203,41
Sportbeleid en activering €4.024.748,06
Sport accommodaties €29.438.800,18
Cultuurprestatie, cultuur €43.850.027,51
Musea €11.382.660,36
Cultureel erfgoed €4.823.989,33
Media €13.958.027,39
Openbaar groen en (openlu €4.687.035,23
Samenkracht en burgerpart €49.121.673,26
Wijkteams €40.268.893,96
Inkomens-regeling €190.917.591,66
Begeleide participatie €26.190.129,81
Arbeidsparticipatie €19.039.404,89
Matwerkvoorzieningen (WMO €9.444.463,33
Maatwerkdienstverl. 18+ €35.246.547,54
Maatwerkdienstverl. 18- €56.766.016,54
Geëscaleerde zorg 18+ €89.964.235,28
Geëscaleerde zorg 18- €10.739.341,60
Volksgezondheid €23.972.159,63
Riolering €868.780,36
Afval €3.735.326,00
Milieubeheer €22.114.434,88
Ruimtelijke Ordening €4.203.734,90
Grondexploitatie (niet be €199.993.048,45
Wonen en bouwen €78.169.465,43

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Bestuur

Burgerzaken

Overhead

Treasury

OZB woningen

OZB-niet woningen

Parkeerbelasting

Belastingen overig

Overige baten en lasten

Crisisbeheering en Brandw

Openbare orde en veilighe

Verkeer en vervoer

Parkeren

Openbaar vervoer

Economische ontwikkeling

Fysieke bedrijfsinfrastru

Economische promotie

Onderwijshuisvesting

Onderwijsbeleid en leerli

Sportbeleid en activering

Sport accommodaties

Cultuurprestatie, cultuur

Musea

Cultureel erfgoed

Media

Openbaar groen en (openlu

Samenkracht en burgerpart

Wijkteams

Inkomens-regeling

Begeleide participatie

Arbeidsparticipatie

Matwerkvoorzieningen (WMO

Maatwerkdienstverl. 18+

Maatwerkdienstverl. 18-

Geëscaleerde zorg 18+

Geëscaleerde zorg 18-

Volksgezondheid

Riolering

Afval

Milieubeheer

Ruimtelijke Ordening

Grondexploitatie (niet be

Wonen en bouwen

Totaal

€1.249.976.352,91