Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Taakveld Taakveld Bedrag
Totaal €1.249.976.352,91
Wonen en bouwen €78.169.465,43
Wijkteams €40.268.893,96
Volksgezondheid €23.972.159,63
Verkeer en vervoer €44.161.288,65
Treasury -€30.536.000,00
Sportbeleid en activering €4.024.748,06
Sport accommodaties €29.438.800,18
Samenkracht en burgerpart €49.121.673,26
Ruimtelijke Ordening €4.203.734,90
Riolering €868.780,36
Parkeren €12.368.744,34
Parkeerbelasting €7.582.803,32
Overige baten en lasten €23.126.363,41
Overhead €5.195.229,12
Openbare orde en veilighe €21.486.416,09
Openbaar vervoer €36.022.000,00
Openbaar groen en (openlu €4.687.035,23
Onderwijshuisvesting €51.837.573,48
Onderwijsbeleid en leerli €44.700.203,41
OZB-niet woningen €1.000.000,00
OZB woningen €4.389.686,08
Musea €11.382.660,36
Milieubeheer €22.114.434,88
Media €13.958.027,39
Matwerkvoorzieningen (WMO €9.444.463,33
Maatwerkdienstverl. 18- €56.766.016,54
Maatwerkdienstverl. 18+ €35.246.547,54
Inkomens-regeling €190.917.591,66
Grondexploitatie (niet be €199.993.048,45
Geëscaleerde zorg 18- €10.739.341,60
Geëscaleerde zorg 18+ €89.964.235,28
Fysieke bedrijfsinfrastru -€6.131.756,00
Economische promotie €2.684.121,07
Economische ontwikkeling €12.995.644,91
Cultuurprestatie, cultuur €43.850.027,51
Cultureel erfgoed €4.823.989,33
Crisisbeheering en Brandw €26.593.065,62
Burgerzaken €9.350.778,19
Bestuur €9.793.488,64
Belastingen overig €436.167,00
Begeleide participatie €26.190.129,81
Arbeidsparticipatie €19.039.404,89
Afval €3.735.326,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Wonen en bouwen

Wijkteams

Volksgezondheid

Verkeer en vervoer

Treasury

Sportbeleid en activering

Sport accommodaties

Samenkracht en burgerpart

Ruimtelijke Ordening

Riolering

Parkeren

Parkeerbelasting

Overige baten en lasten

Overhead

Openbare orde en veilighe

Openbaar vervoer

Openbaar groen en (openlu

Onderwijshuisvesting

Onderwijsbeleid en leerli

OZB-niet woningen

OZB woningen

Musea

Milieubeheer

Media

Matwerkvoorzieningen (WMO

Maatwerkdienstverl. 18-

Maatwerkdienstverl. 18+

Inkomens-regeling

Grondexploitatie (niet be

Geëscaleerde zorg 18-

Geëscaleerde zorg 18+

Fysieke bedrijfsinfrastru

Economische promotie

Economische ontwikkeling

Cultuurprestatie, cultuur

Cultureel erfgoed

Crisisbeheering en Brandw

Burgerzaken

Bestuur

Belastingen overig

Begeleide participatie

Arbeidsparticipatie

Afval

Totaal

€1.249.976.352,91